TE KOOP : Engelse Springer Spaniel pups

Pups Engelse Springer Spaniel

geboren: 29/05/1019 (8 teefjes + 3 reutjes)

Met stamboom + vaccin + chip. Ouders beide jagers.

Tel.: Luc Tsjoen – 0475/56 05 89

 

pups

Categories: Nieuws | Leave a comment

Bijzondere jacht vos

Beste leden WBEVA,

Hierbij kunnen wij jullie melden dat wij de bevestiging mochten ontvangen van het ANB in kader van de bijzondere jacht op de vos en dit voor het volledige werkingsgebied van de WBE Vlaamse Ardennen. De periode van toepassing is van 15 mei 2019 tot en met 14 oktober 2019, enkel tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Hopend jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Weidelijke groet,

Dagelijks Bestuur WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Tips patrijzenbeheer april-juni

Beste patrijzenverantwoordelijken,

Beste WBE-verantwoordelijken,

Het voorjaar en de vroege zomer zijn de meest cruciale periode voor de patrijzen in je jachtveld. Factoren zoals de overleving van de hennen en hun nest tijdens de broedperiode, en de overleving van de kuikens hebben een grote invloed op de evolutie van de patrijzenstand.

Heel wat hangt samen met de weersomstandigheden, iets waar we helaas geen invloed op hebben. Toch kunnen we heel wat zaken doen in deze periode om het broedseizoen te laten slagen. In deze mail heel wat tips om mee aan de slag te gaan!

Tips patrijzenbeheer april – juni

-          De groepsaankoop oogstte opnieuw succes. Samen kochten jullie 3,5 ton zaadmengsels aan. Dit is goed voor de inzaai van 154 ha fauna-akker en 73 ha groenbemester. Nu de bodem al iets is opgewarmd en het eindelijk een beetje begint te regenen, wordt het in de komende weken tijd op de fauna-akkers in te zaaien. Op hoop van zegen, want als het na enkele regendagen weer lange tijd droog wordt, zal de kieming moeilijk verlopen. De fauna-akkers  moeten:

 • In de zomer insectenrijk kuikenhabitat vormen. Insecten vormen het stapelvoedsel van de patrijzenkuikens. Als de patrijzenkuikens dicht bij de broedplek veel insectenrijk habitat aanwezig hebben, verhoogt dit hun kansen op overleving.
 • Dekking bieden gedurende het hele jaar en een veilige plek om te broeden.
 • Wintervoedsel (vooral zaden) voorzien

Om al deze functies te vervullen werk je best met een combinatie van een stuk nieuw ingezaaid fauna-mengsel en een stuk faunamengsel dat je een tweede jaar op het veld laat staan (en dus niet opnieuw inzaait dit jaar). Dit kan je doen als je een voldoende groot perceel hebt en als het mengsel van vorig jaar nog voldoende dekking biedt. Probeer de overjaarse stukken fauna-akker te laten liggen in stroken van minimaal 15 m (beter 20 m) breed. In dat geval zijn patrijzen en fazanten die zouden gaan broeden in dit perceel minder vlot te vinden voor predatoren.

Zaai de mengsels niet te dicht in! Bij te dichte inzaai gaan één of enkele soorten het mengsel domineren, is de begroeiing te dicht om aantrekkelijk te zijn voor wildsoorten en gaat ze in de winter sneller platliggen na sneeuwval. Zaai dus maximaal in aan de geadviseerde zaaidichtheid. Voor de mengsels uit de groepsaankoop Zot van pAtrijs: PARTRIDGE-mengsel : max. 7 kg/ha – Wildmengsel Hubertus: max. 25 kg/ha (wordt geadviseerd door de zaadfirma – zaai zeker niet dichter, je kan eventueel experimenteren met iets lagere zaaidichtheden van vb. 20 kg/ha).

 • Tips voor de inzaai en het beheer van de faunamengsels uit de groepsaankoop Vlaams patrijzenproject vind je hier.
 • Tips rond locatie, grootte, beheer, … om fauna-akkers nog meer te laten renderen vind je hier.

-          In de winterperiode is er volop ingezet op bijvoederen, om patrijs en andere akkervogels doorheen de moeilijke periode te helpen. Nu begint er stilaan terug meer voedsel beschikbaar te zijn op de velden, en hebben de patrijzen hun territorium verworven. Als je rond half april stopt met actief bijvoederen en het voedsel in de ton gewoon laat verder opgebruiken, is de periode met voedselgebrek overwonnen. Je kan ervoor kiezen om jaarrond te blijven voederen. In de meeste streken echter hebben patrijzen en andere akkervogels dit extra voedsel niet echt nodig. Als je toch bijvoedert, is het in deze periode opletten dat je de rattenpopulatie niet teveel in de kaart speelt en dat je de stroken goed habitat niet te vaak betreedt.

-          In de eerste twee weken van hun leven kuikens van insecten. Jammer genoeg is de hoeveelheid beschikbare insecten op het landbouwland veel lager dan vroeger. In kruidenrijke stroken, spontane begroeiing, fauna-akkers en heggen zijn heel wat insecten aanwezig. Waar je niet de mogelijkheden hebt om te werken met deze maatregelen, kan je de beschikbaarheid van insecten voor de patrijzenkuikens verhogen op de volgende manieren:

 •  Kleine hoopjes vaste stalmest trekken veel insecten aan, en zorgen zo voor extra eiwitrijk voedsel voor patrijzenkuikens. Dit mag je uiteraard enkel toepassen waar bemesting toegelaten is (vb. niet op de meeste beheerovereenkomsten en op de 1 m teeltvrije zone). Gebruik enkel heel kleine hoeveelheden (paar koeienvlaaien) en enkel mest van paarden, koeien of schapen. Dit geeft voor de patrijs het beste resultaat.
 • Suiker trekt insecten aan. Je kan op enkele plaatsen in het jachtrevier bijvoorbeeld op de bodem een laagje kristalsuiker strooien en daarop een dakpan met een laagje kristalsuiker plaatsen. De suiker trekt heel wat insecten aan. Onder de dakpan blijft de grond vochtig en krioelt het van de insecten dankzij de suiker.
 • Wat ook kan: gemalen insecten of meelwormen bijmengen in het voedermengsel dat je aanbiedt via voedertonnen of kuikenmeel of ander eiwitrijk voedsel ter beschikking stellen in een bakje waar de kuikens aankunnen (maar afgeschermd voor weersomstandigheden).

-          Patrijzen nemen graag eens een stofbad. Vooral op zwaardere bodems zijn de mogelijkheden hiervoor soms beperkt. Door lokaal wat Rijnzand (dat bestaat uit zandkorrels en kleine steentjes) op het veld te brengen op een rustig plekje, hebben patrijzen de kans om een stofbad te nemen. De steentjes pikken ze ook op – deze spelen een rol bij de vertering.

-          In het voorjaar en de vroege zomer zijn  patrijzenpopulaties gevoelig voor predatie. Factoren zoals de predatie van de broedende hen (waarbij het legsel ook verloren gaat), predatie van de eieren en van de kuikens kunnen een invloed hebben op de populatie-evolutie. Daarom is het van belang om in deze periode:

 • In te zetten op predatorcontrole van kraaiachtigen. Tips om de bestrijding uit te voeren met Larsen-kooien vind je hier. Larsen-kooien zijn uitstekend geschikt ikv. de predatorcontrole op kraaien en eksters omdat ze goed werken om territoriale kraaien- en eksterparen weg te vangen. Vooral deze territoriale exemplaren zijn verantwoordelijk voor de predatie.
 • De bijzondere jacht op vos te melden bij ANB. Dit kan met een template dat HVV in dit kader heeft voorbereid. Indien geen negatief antwoord van ANB, kan de bijzondere jacht aanvatten op 15 mei. Bijzondere jacht is mogelijk in de periode 15 mei tem. 14 oktober. Naast afschot, kan je in deze periode ook legaal kast- en kooivallen (inclusief betonbuisvallen) gebruiken die aan de wettelijke voorwaarden voldoen.

-          Nesten vallen niet enkel ten prooi aan predatoren. Ook maaibeurten zorgen vaak voor slachtoffers. Samenwerken rond faunavriendelijk maaien biedt voordelen voor jager én landbouwer. Deze laatste heeft immers ook niet graag dode dieren in zijn ruwvoer. Dit is slecht voor de kwaliteit van het ruwvoer en kan problemen zoals botulisme veroorzaken bij het vee. In het kader van het project Zot van pAtrijs ontwikkelden we een filmpje en een folder waarmee je faunavriendelijk maaien kan promoten bij jouw landbouwers. Deze worden ook mee bekend gemaakt door de landbouworganisaties en Landbouwservice, de koepel van de loonwerkers.

Voor de rest is RUST in deze periode van het allergrootste belang. Dit is vaak iets waar we als jagers weinig vat op hebben (recreanten, loslopende honden, landbouwwerkzaamheden, …). We kunnen enkel maar aanspreken en sensibiliseren. In ieder geval blijven we zelf best weg uit de stukjes die broedhabitat vormen voor het wild (zelfs om bij te voederen – regelmatig door een goed broedhabitat lopen kan verstorend werken en creëert paadjes die ook door recreanten en predatoren worden gevolgd), en organiseren we in deze periode geen hoog-intensieve jachtactiviteiten zoals drijfjachten op vos.

En dan is er nog het weer … we duimen met jullie mee voor een mooi broedseizoen.

Veel succes bij jullie werkzaamheden voor de patrijs in het voorjaar!

Namens Vanhuyse Kathleen
Wetenschappelijk medewerker kenniscentrum HVV

Weidelijke groet
Dagelijks Bestuur WBEVA

 

Categories: Bestuur | Leave a comment

Vraag : Hoe bewaar ik op een correcte manier mijn vuurwapens ?

Op vraag van Roland Van Liefde hierbij een verduidelijking aangaande deze problematiek. Het antwoord is van Dieter Demets, waarvoor dank.

ROLAND:

§ 5. Particulieren die elf tot en met dertig vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat niet kan worden geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft….

De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.

Dit besluit treedt in werking op 25 april 2009.

Belgisch Staatsblad – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen

Art. 11.
§ 1. Vergunningsplichtige wapens en de munitie ervoor worden op de verblijfplaats bewaard met inachtneming van de in § 2 bedoelde algemene veiligheidsmaatregelen. Daarnaast worden in functie van het aantal op de verblijfplaats bewaarde wapens de in § 3 tot § 5 bedoelde veiligheidsmaatregelen nageleefd. De particulier die bijkomende wapens verwerft zodat hij in een hogere klasse terechtkomt, neemt de veiligheidsmaatregelen van die hogere klasse voor alle wapens en munitie die hij bewaart.
§ 2. De volgende veiligheidsmaatregelen worden altijd genomen :
1° de wapens zijn ongeladen;
2° de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard;
3° de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk;
4° de wapens en de munitie worden bewaard op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt;
5° het is verboden langer dan noodzakelijk werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van de plaatsen waar wapens worden bewaard.

Het 1° is niet van toepassing op de wapens die werden vergund krachtens artikel 11, § 3, 9°, d), van de Wapenwet.

§ 3. Particulieren die één tot en met vijf vergunningsplichtige wapens opslaan, nemen minstens één van de volgende veiligheidsmaatregelen :
1° het aanbrengen van een veiligheidsslot;
2° het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel;
3° het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.

§ 4. Particulieren die zes tot en met tien vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een slotvaste en in een stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat.

§ 5. Particulieren die elf tot en met dertig vergunningsplichtige wapens opslaan, bewaren die in een daarvoor ontworpen wapenkluis, gesloten met een mechanisme dat niet kan worden geopend dan met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten en bevinden zich steeds op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden, waartoe alleen de eigenaar gemakkelijk toegang heeft.

§ 6. De bepalingen van § 3 tot en met § 5 zijn niet van toepassing op de particulier die voldoet aan de veiligheidsmaatregelen bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

 

DIETER:

Roland,

De reden waarom dit in een kamer met behoorlijk afgesloten ramen en deuren moet plaatsen is omdat er voorheen mensen waren die hun kluis in een stal of kot plaatsten. Maar dat komt nog niet overeen met hetgeen jij stelde: een wapenkamer.

Het KB opslag laat echter de mogelijkheid aan de wapenbezitter om een “wapenkamer” te maken waarvan alle toegangen voldoen aan de hoogste norm die ook al van toepassing is voor wie meer dan 30 wapens wenst op te slaan. De wapens moeten niet worden bewaard in een kluis, als de toegangen van het lokaal waarin de wapens zijn opgeslagen voldoen aan de volgende normen :

 • deuren in vol hout, die minstens 4 cm dik zijn, of in een ander materiaal van vergelijkbare sterkte, of van deuren met gelaagd glas;
 • in de toegangsdeur tot de wapenkamer en de buitendeuren van het gebouw dienen minstens twee dievenklauwen te worden aangebracht;
 • op de toegangsdeur dient hetzij een driepuntsslot dat vijf minuten weerstand biedt bij inbraak, hetzij een combinatie van drie sloten die samen vijf minuten weerstand bieden bij inbraak.

Bij een appartementsgebouw kan het dus al voldoende zijn om een gepantserde inbraakbestendige voordeur te plaatsen met een degelijk slot. Alle ruimtes voldoen dan aan de norm, zodat de wapens in een kamer binnen het appartement kunnen worden opgeslagen zonder dat ze nog in een kluis hoeven te liggen.

Een particulier kan ervoor kiezen om ineens de normen na te leven voor de opslag van meer dan dertig vergunningsplichtige wapens (opslagplaats “Klasse G” in het KB opslag). Wie in orde is met deze strengere norm, moet geen rekening houden met de andere specifieke normen voor opslag (trekkerslot, wapenkast of kluis, …) . Uiteraard moeten steeds de veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen die altijd van toepassing zijn.

 

Bedankt Dieter voor de deskundige uitleg ! 

Categories: Bestuur, Nieuws | Tags: | Leave a comment

Overlijden van dhr. Jan De Brabandere – Lid van WBEVA

Via dit bericht melden we u het overlijden van dhr. De Brabandere Jan, lid van de raad van bestuur van de WBEVA.
Het bestuur van de WBEVA biedt haar oprecht medeleven aan de familie.

https://www.rouwcentrumsabbe.be/team/jan-de-brabandere/

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Amanduskerk te Meulebeke op zaterdag 16 maart 2019 om 11 uur.

Namens het Dagelijks Bestuur WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment

Besluit afvangen kraai-kauw -ekster

Beste leden van de WBEVA,

Hierbij het besluit aangaande het afvangen van Kraai – Kauw – Ekster.

Lees hier het volledige document : Besluit afvangen-ekster-kraai

Het Dagelijks Bestuur WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Tips patrijzenbeheer januari – maart

Beste jagers,

Het grootste deel van het jachtseizoen is achter de rug. Hopelijk is het een mooie periode geweest en hebben jullie genoten van de jacht.

 

Intussen zijn we in volle winter. De late winter is een harde periode voor heel wat akkervogels, waaronder onze patrijs. Tijdens de late winter is op de velden nauwelijks voedsel meer terug te vinden, en ontbreekt de dekking grotendeels.

In de late winter breken ook de kluchten op en vormen de koppels zich. Dit is voor de patrijs een kwetsbare periode, en vaak zijn er in deze periode heel wat verliezen te noteren, onder andere door predatie door luchtpredatoren (roofvogels). We kunnen deze voorkomen door voldoende dekking te voorzien zodat het voor luchtpredatoren moeilijker wordt een patrijs te slaan.

 

De onderstaande (niet-limitatieve) lijst biedt een idee welke acties we in de periode januari-maart kunnen nemen voor de patrijs.

Zot van pAtrijs: acties voor in januari – maart

 

-          In de periode van de late winter is bijvoederen absoluut cruciaal. Tijdens de laatste maanden van de winter (februari en maart, soms nog begin april) is er vaak nauwelijks meer voedsel terug te vinden op de velden. We spreken dan ook terecht over de periode van de ‘hungry gap’. Zelfs in de fauna-akkers, de overwinterende graanstroken en dergelijke is het gros van het voedsel al verdwenen. Bijvoederen via voedertoestellen is dan ook een absolute must. Granen vormen een favoriet voedsel voor zowel patrijs als fazant, en ook akkervogels als gele gors en grauwe gors kunnen hiervan meeprofiteren. Voor patrijzen plaats je het voedertoestel in het open veld, in de omgeving van goede dekking (binnen de 40 meter vliegen van het voedertoestel). Als er geen dekking aanwezig is, kan je ook zelf dekking maken in de omgeving van het voedertoestel, bijvoorbeeld met een omgekeerde spar of wat takken rond het voedertoestel. Blijf actief voederen tot ongeveer half april. In het voorjaar zullen zich vaak koppels vestigen in de omgeving van een voedertoestel. Plaats deze dus nabij veilig broedhabitat. Heel wat tips voor het bijvoederen van patrijs en andere akkervogels vindt je via deze reportage.

-          Een probleem met bijvoedering is dat deze ook ongewenste organismen kan aantrekken en van voedsel kan voorzien zoals ratten en kraaien. Hierbij enkele tips om de voedertoestellen minder geschikt te maken voor deze organismen:

 • Door een frame in betonijzer te plaatsen rond het voedertoestel (maaswijdte 15 cm x 15 cm tot 20 cm x 20 cm) wordt de voederton minder goed toegankelijk voor kraaien en duiven. Voor patrijs en fazant vormt het frame uit betonijzer helemaal geen belemmering, zodat het voedsel de soorten ten goede komt waar het effectief voor geplaatst wordt.
 • Een belangrijke probleemsoort aan de voedertoestellen is de rat. Deze soort kan heel wat van het aangeboden voedsel consumeren. Bovendien is het geen goede zaak als het deze soort voor de wind gaat: in het voorjaar zorgen ratten immers voor predatie op eieren en kuikens. Dat ratten te veel mee profiteren van het voedsel kan je voorkomen door te werken met ontwerpen van voedertoestellen die meer ratproof zijn. Er bestaan voedersystemen die je kan bevestigen aan een gewone voederton in plaats van een voederspiraal, en die weinig toegankelijk zijn voor ratten: zie filmpje. Daarnaast kan je ook werken met voedertonnen die op zich minder toegankelijk zijn voor ratten: zie filmpje voor het ontwerp (voor patrijs beter te plaatsen op een lagere hoogte (eerder 20 à 25 cm boven grondniveau) en eerder in het open in de nabijheid van dekking).
 • Als je het voedertoestel plaatst in open veld heb je doorgaans veel minder last van ratten dan als je dit doet naast een gracht of waterloop of langs een heg of bosrand.
 • Verplaats het voedertoestel regelmatig over kleine afstand. Dit helpt om de vorming van rattenholen onder het toestel te voorkomen. Daarnaast is het een must om de verspreiding van dierziektes te voorkomen.

 

-          Het najaar is de ideale periode om plantgoed in de grond te steken, maar heggen en struweel planten kan ook in de maanden februari en maart. Heggen en struweel vormen na enkele jaren een grote meerwaarde voor patrijs, zeker in streken waar weinig dekking aanwezig is op het terrein. Groepjes struweel van een zevental struiken in verloren hoekjes met meidoorn, sleedoorn, hondsroos en of zwaardere bodem wilde liguster zijn ideaal. In Limburg organiseert de LJV in 2019 een grote haagplantactie. Sommige Regionale Landschappen organiseren groepsaankopen van plantgoed of geven een subsidie op de aankoopprijs.

-          Fauna-akkers bieden in deze periode een duidelijke meerwaarde voor de patrijs, maar ook voor haas, fazant, ree, verschillende kleine zangvogels, … Heb je de kans om volgend jaar ook fauna-akkers in te zaaien? Kon je een landbouwer overtuigen om een verloren hoekje in te zaaien? Via de groepsaankoop kan je faunamengsels aankopen aan een zeer scherpe prijs. Bestellingen (één formulier voor de hele WBE) moeten voor 28 februari verstuurd worden aan kathleen.vanhuyse@hvv.be

-          De meeste landbouwers moeten voldoen aan de vergroeningsvoorwaarden en moeten 5% van hun bouwland voorzien als ecologisch aandachtsgebied. Landbouwers kunnen dit op verschillende manieren invullen. Zo kunnen ze groenbemesters inzaaien na de oogst, kunnen ze akkerranden aanleggen, … Sommige invullingen van de vergroening geven nauwelijks een meerwaarde voor patrijs en andere wildsoorten, andere zijn dan weer erg waardevol. Ideaal zou het zijn als landbouwers akkerranden zouden kunnen aanleggen en inzaaien met een geschikt faunamengsel of een gras-kruidenmengsel.  Er zijn daarnaast nog twee laagdrempeligere mogelijkheden, die ook kunnen renderen voor patrijs en andere akkerfauna. Bekijk de mogelijkheden met je lokale landbouwers in de loop van februari en maart, aangezien zij hun acties in het kader van de vergroening reeds in april moeten doorgeven.

 • Stroken van een akkervogelvriendelijke teelt (granen, quinoa of kolen is ideaal, maïs is niet geschikt) kunnen landbouwers laten staan als akkerrand in het kader van de vergroening. Dit kan enkel als de landbouwer hiervoor een gebruiksovereenkomst heeft. Een gebruiksovereenkomst ‘overwinterende teelt voor akkervogels’ moet kaderen in de realisatie van milieu- en natuurdoelstellingen en kan een landbouwer onder andere afsluiten met een VZW (zoals een WBE). Hier liggen zeker kansen! HVV maakte een template van een gebruiksovereenkomst op waarmee jullie naar de landbouwer kunnen trekken om een gebruiksovereenkomst af te sluiten.
 • Faunavriendelijke groenbemesters promoten bij landbouwers om zo meer variatie te krijgen in de gebruikte groenbemesters op het veld. Om te renderen voor patrijs en andere akkerfauna zijn hierbij een aantal randvoorwaarden van toepassing. Zo is het nodig dat de mengsels in de late winter nog op het veld staan, … de randvoorwaarden waaronder groenbemesters kunnen renderen voor de wilde fauna vindt je hier. Faunavriendelijke groenbemestermengsels bieden we aan via de groepsaankoop (lees zeker ook het document met de tips voor de inzaai).

-          De maand februari is ook dé periode om vossendagen te organiseren. De periode van de gewone jacht op vos loopt af eind februari. In de loop van februari liggen de territoria zo goed als vast. Vrijgekomen territoria worden minder snel ingenomen dan in de herfst. Door samen te werken met verschillende jachtgroepen of op niveau van de WBE kan je de efficiëntie van de vossenjacht duidelijk laten toenemen.

-          Vossen vangen met kast- en kooivallen, en met betonbuisvallen die voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gelden voor kast- en kooivallen, kan tijdens de periode van de bijzondere jacht (15 mei tem. 14 oktober). In 2018 onderhandelden we een korting bij de aankoop van een betonbuisval (de Krefelder Fuchsfallle – zie eerdere communicatie hieromtrent).

-          Nu ook territoriale koppels eksters en kraaien zich beginnen vestigen, breekt de periode aan waar het nuttig is om kraaien en eksters te bestrijden om schade aan de wilde fauna te beperken. In verband met de bestrijding van de kraai en de ekster hebben we de WBE’s op de hoogte gebracht van de nieuwe aanvraagprocedure. Enkel wanneer de WBE een toestemming van ANB heeft ontvangen, kan de bestrijding van kraai en ekster uitgevoerd worden. Trechtervallen en Larsen-kooien mogen vangklaar op het terrein staan vanaf 16 februari (als de toestemming hiervoor werd verkregen). Tips om kraaien en eksters te vangen met Larsen-kooien vind je in dit document.

-          Wanneer de koppels zich vormen (meestal in de loop van februari-maart) is het de ideale periode om de voorjaarsstand van patrijs te tellen. Een wetenschappelijk verantwoorde en grondige methode om patrijzenkoppels in kaart te brengen vind je hier.

-          Er gebeuren heel wat inspanningen rond de patrijs op het terrein. Het is belangrijk dat we deze inspanningen ook kunnen documenteren en naar buiten kunnen brengen. Enkel zo kunnen we laten zien aan het brede publiek en aan de beleidsmakers dat jagers werken voor de patrijs. Verzamel de resultaten van de verschillende aan het project deelnemende jachtgroepen en vul deze in op de online enquête (één online ingevuld formulier dat de inspanningen van de deelnemende jachtgroepen groepeert per WBE). We vragen om deze online enquête door te sturen voor 30 april 2018.

 

Een heleboel nuttige info vinden jullie gegroepeerd in deze map.

 

 

Heeft jouw jachtgroep heel wat kunnen realiseren in het kader van het patrijzenproject? Laat ons iets weten. We zijn op zoek naar goede voorbeelden om in de kijker te zetten naar onze leden en de buitenwereld toe: via Plattelands-TV, De Vlaamse Jager, …  Zeker projecten met een sterke component rond habitat, en een samenwerking met andere actoren (landbouwers, imkers, gemeenten, natuurorganisaties, …) zijn hier uitstekend voor geschikt.

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Nieuwe procedure bestrijding ekster en kraaien. Wat verandert er (niet) voor de jager !

Beste leden van de WBEVA,

Het soortenbesluit werd eindelijk gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (08/02/2019).

De nieuwe procedure kan u terugvinden op de site van HVV. 

Aanvraag bestrijding kraaiachtigen

Weidelijke groet.

Dagelijks Bestuur WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment

Verlenging erkenning WBEVA !

Beste leden,

Hierbij de verlenging van onze erkenning van de WBEVA voor 6 jaar. Ingang 01-04-2019.
Een welgemeende dank aan allen die menige uren aan dit lijvig dossier werkten !

Erkenning WBEVA

 

Namens het DB WBEVA

 

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

WBEVA opent dialoog met natuurbeschermer naar aanleiding van incident.

Naar aanleiding van een jachtincident nam de WBEVA zelf contact op met betrokken partijen om en dialoog te starten.

U kan het volledige artikel nalezen uit de Beiaard 15/01/2019.

 

https://www.de-beiaard.be/2019/01/15/jachtincident-natuurbeschermer-die-met-wapen-werd-geintimideerd-aan-tafel-met-de-ceo-van-de-wildbeheereenheid-vlaamse-ardennen/

Dagelijks Bestuur
WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment