Covid-19 : Jagen verboden !

Jacht, bijzondere jacht en bestrijding is tot nader order verboden.

 

Meer info op de site van HVV : Klik hier

 

Namens het DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Bijzonder bejaging – Aanvragen op WBE-niveau

Beste leden,

Via deze weg wensen wij jullie te informeren dat de aanvragen voor bijzondere bejaging gebeurden op WBE-niveau en dit voor volgende diersoorten :

1/Houtduif
2/Canadese gans
3/Damhert
4/Wild zwijn

Individuele meldingen dienen dus niet meer te gebeuren.

!! Er dient wel steeds minstens 1 preventieve maatregel toegepast te worden (code goede praktijk!) alvorens tot bijzondere bejaging over te gaan !! (zie formulieren die u dient bij te hebben en via mail kan aanvragen bij het Dagelijks Bestuur op wbe.vlaamseardennen@gmail.com)

Labels voor afschot damhert en everzwijn kunnen bij Roland of Quentin afgehaald worden.

 

Namens DB WBEVA
Joris

 

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Goedkeuring jachtplan WBEVA 2019-2020

Beste jagers,

Gelieve hierbij de goedkeuring jachtplan 2019-2020 terug te willen vinden.

Goedkeuring jachtplan 2019-2020

Weidelijke groet

DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Bestrijding rechtbekken – Vergunning tot 01/04/2025

Beste jagers,

Hierbij de Vergunning ‘Bestrijding rechtbekken’ geldig tot 01/04/2025 voor de ganse WBEVA.

Gelieve deze grondig na te lezen en ook de bijgaande voorwaarden na te leven,  oa Art 6 :
kopie bijhebben voor controlerende Overheid

Vergunning rechtbekken

 

Weidelijke groet

DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Wildreddend maaien : Een must !

Beste leden,

Graag brengen we hierbij onderstaand filmpje onder uw aandacht, wildreddend volgens ervaring van 70 à 80 % en in het bijzonder omdat in onze streek stilaan meer en meer reewild wordt gesignaleerd.

https://www.plattelandstv.be/videos/jachtvisvangst/hvv-tv-faunavriendelijk-maaien

Praat erover met jullie landbouwers !

 

Weidelijke groet

DB WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment

Patrijzenjacht in WBE-verband toegestaan

Beste WBEVA-leden,

Hierbij kan u het schrijven van ANB terugvinden waarbij gesteld wordt dat de jacht op patrijs binnen de WBEVA is toegestaan.

 

Brief ANB

Weidelijke jacht.

Namens DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Tips patrijzenbeheer : Augustus – September

Nu de oogst van de tarwe op gang is, hebben jullie hopelijk al enkele kluchten kunnen waarnemen op de stoppelvelden. Binnen een dikke maand start ook het jachtseizoen op patrijs. Op basis van tellingen van de najaarsstand krijgen we als jagers een goed beeld of en hoeveel we op een duurzame manier kunnen oogsten. Tegelijkertijd blijft werken aan habitat en predatorcontrole een must. Hierbij een lijstje met acties die aan de orde zijn in de maanden augustus en september. Het lijstje zet jullie op weg, maar is uiteraard niet limitatief.

 

Patrijzenproject: acties voor in augustus en september

 

 • Tellingen en monitoring      van de patrijzenpopulatie is nu aan de orde. Het is belangrijk om een      beeld te krijgen hoe de voortplanting is verlopen. Gewapend met een      verrekijker kan je de kluchten in beeld brengen. Besteed daarbij zeker      aandacht aan de samenstelling van de kluchten (aantal adulte hanen, aantal      adulte hennen, aantal juvenielen). Info over de bepaling van leeftijd en      geslacht op basis van veldwaarnemingen vinden jullie hier en hier. Dit jaar starten we met het initiatief ‘open      tellingen’. We hopen aan een goede medewerking aan dit initiatief – te      starten met de najaarstellingen (info).

In de loop van augustus/begin september krijgt iedere WBE een melding of in de WBE dit jaar wettelijk gejaagd kan worden of niet. Dit kan enkel indien de gemiddelde voorjaarsstand van de patrijs over de laatste drie jaar meer dan 3 koppels per 100 hectare bedroeg. Enkel in WBE’s die bericht krijgen dat ze dit jaar mogen jagen, kan dit jaar een afschot worden uitgevoerd.

 • Als weidelijke      jagers moeten we waken over de duurzaamheid van het afschot. Kan de      populatie een bejaging aan? Welk afschot kunnen we realiseren zonder dat      dit nadelige impact heeft op de populatie? Dit zijn belangrijke vragen      voor ieder die aan patrijzenbeheer doet. Enkele hoofdlijnen:
  • Voer geen afschot       uit als je minder dan 20 patrijzen per 100 ha telt in het najaar in de       WBE/je jachtrevier.
  • wat het maximale       duurzame afschot is voor jouw jachtrevier kan je eenvoudig zelf berekenen       via een exceltool die we hiervoor ter beschikking stellen via deze       link. Voor wie de Excel-tool te weinig       praktisch vindt in gebruik, zetten we hieronder de hoofdrichtlijnen van       een duurzaam afschot uiteen:
   • Voer geen        afschot uit als de verhouding juveniele patrijzen/adulte patrijzen in de        telling minder dan 1.7 bedraagt.
   • Als de        verhouding juveniele patrijzen/adulte patrijzen in de telling meer dan        2.5 bedraagt kan je 20 % van de aanwezige patrijzen in het najaar        schieten. Indien de verhouding lager is, dan is 20 % afschot te ruim, en        is het verstandiger om slechts een zeer zuinig afschot te realiseren.
 • Een aantal      landbouwteelten zijn reeds geoogst of worden nog geoogst in de komende      weken. Het gaat hierbij onder andere om de graanteelten. De inzaai van groenbemestermengsels      is dan ook aan de orde. Zeker met de inzaai van mengsels met Japanse haver      als component (zoals het mengsel Japanse haver-bladrammenas van in de      groepsaankoop op Vlaams niveau) mag niet te lang gewacht worden. Inzaai      moet gebeuren voor 20 juli in de leemstreek en uiterlijk 15 augustus in de      zandleemstreek zodat de Japanse haver nog in zaad kan komen, en het      mengsel kan renderen voor akkervogels. Ook andere groenbemesters zaai je      best in de loop van augustus/begin september.

Om groenbemesters te laten renderen voor de fauna, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het document met tips vind je hier. Een tip om te komen tot een groenbemester zoals gele mosterd met goede structuur is om de bodem niet te ploegen voor de inzaai. Op de vroegere rijsporen is de bodem dan nog gecompacteerd, en  kiemen de mosterdplanten wel maar groeien ze niet goed en blijven ze laag. Dit geeft meer afwisseling in structuur, wat veel aantrekkelijker is voor de fauna.

 • De late      (vervang)legsels zijn rond deze tijd ongeveer uitgebroed. Graslanden,      stroken, … die jaarlijks een maaibeurt krijgen, kan je dus ‘veilig’ maaien      na 1 augustus of 15 augustus. Om maaislachtoffers te voorkomen, kan je een      systeem uitwerken met de landbouwer waarbij deze de maaidatum communiceert      en je op voorhand het perceel met de jachthond doorzoekt om zo veel      mogelijk aanwezige dieren tijdig te verjagen. Daarnaast zijn      faunavriendelijke maaischema’s beschikbaar. In het voorjaar is het risico      op uitmaaien groter, maar is in de meeste gevallen ook de tijdsdruk bij      landbouwers hoger. De eerste snede is immers cruciaal. Om een nieuw      systeem uit te testen is het nu een goede periode. In het Antwerpse      PDPO-project Zot van pAtrijs hebben we samen met Hooibeekhoeve en de      landbouwsector een folder      opgemaakt om faunavriendelijk maaien te promoten.
 • Zoals eerder aangegeven      is het in de periode 15 mei tem 14 oktober mogelijk om bijzondere jacht      op vos uit te voeren indien de melding hiervoor gebeurde bij ANB.      Vooral in het voorjaar kan deze predatorcontrole een grote meerwaarde      leveren. De meest kwetsbare periode voor patrijs en andere wildsoorten      loopt stilaan op zijn einde. Vossenjongen maken intussen langere tochten      zelfstandig over het jachtrevier en gaan stilaan op zoek naar een eigen      plek. Deze jonge – naïevere – vossen kan je in de komende maanden      gemakkelijk vangen met kast- en kooivallen. Kast- en kooivallen, en ook      betonbuisvallen, kan je legaal gebruiken voor de vangst van vossen bij de      bijzondere jacht (niet bij de gewone jacht), indien ze voldoen aan de      volgende voorwaarden
  • Bovenkant bestaat uit       ondoorzichtig materiaal
  • Volume max. 1000 dm³
  • Plantaardig en       niet-levend dierlijk lokaas
  • Opening Ø 6,5 cm ter       hoogte van maaiveld
  • Dagelijkse controle en       lediging
  • Identificatieplaatje met       jachtverlofnr. + tel Provinciale Dienst ANB

 

Veel succes!

Categories: Nieuws | Leave a comment

Faunavriendelijk maaien … een must. Spreek uw landbouwers aan !

Faunavriendelijk maaien zorgt voor VOEDSELVEILIGER RUWVOEDER en MINDER MAAISLACHTOFFERS !

Bekijk hier de folder en praat erover met uw landbouwers ! Faunavriendelijk maaien

 

Veel succes !

Categories: Nieuws | Leave a comment

Trichine-onderzoek everzwijn praktisch haalbaar !

Beste leden WBEVA,
Beste Jagers,

Trichine of Trichinella is een microscopisch kleine parasitaire worm. Deze kan voorkomen bij verschillende zoogdieren (onder andere everzwijn, vos, varken en paard). De volwassen wormen leven in de wand van de dunne darm van de gastheer. De larven doorboren de darmwand, kapselen zich in in het spierweefsel en kunnen daar jaren overleven.

Mensen kunnen besmet worden door het eten van rauw, onvoldoende verhit of onvoldoende ingevroren vlees dat ingekapselde trichinelarven bevat. Symptomen bij een besmetting zijn onder meer misselijkheid, buikkrampen, spierpijn, … De klachten kunnen weken tot maanden aanhouden. Soms zijn de symptomen mild of zelfs niet of nauwelijks merkbaar, maar ze kunnen ook zeer ernstig zijn. De ziekte kan zelfs dodelijk zijn, meestal als gevolg van hartfalen.

In Vlaanderen moeten everzwijnen worden getest op trichine vooraleer je ze kan aanbieden of verkopen aan derden (de eindverbruiker). Lever je het wild aan een erkende wildverwerkingseenheid, dan moet deze wildverwerkingseenheid het onderzoek laten uitvoeren.  Wil je het everzwijnenvlees zelf consumeren, dan is een trichinetest niet verplicht. Maar uiteraard is het ten zeerste aangeraden om deze test wél uit te voeren, in het belang van de eigen gezondheid en die van je huisgenoten. In 2018 werd er effectief een geval van trichine vastgesteld bij een in België geschoten everzwijn.

Jammer genoeg was een trichinetest tot voor kort niet echt praktisch haalbaar. De meeste labo’s hadden geen interesse om de test uit te voeren. En wie wél een labo vond om een trichine-onderzoek uit te voeren betaalde hiervoor een vaak aanzienlijke prijs. Pioniers uit de Limburgse Jagersvereniging en de Antwerpse Jagersvereniging gingen op zoek naar oplossingen. HVV zette mee de schouders onder dit project, om een oplossing naar Vlaams niveau te tillen.  We vonden twee labo’s bereid om aan schappelijke prijs trichine-onderzoek uit te voeren. Trichine-onderzoek wordt daarmee niet alleen een must, maar ook effectief praktisch haalbaar.

In bijlage vinden jullie informatie over trichine, over hoe een correct trichinestaal te nemen en over hoe en aan welke prijs je dit kan laten onderzoeken.

Trichine-onderzoek praktisch haalbaar

Weidelijke groet

Dagelijks Bestuur WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment

Bijzondere Jacht Houtduif – WBEVA

Beste jachtrechthouders, Beste leden WBEVA,

Hierbij kunnen wij jullie melden dat het ANB de Bijzondere Jacht Houtduif voor het volledige werkingsgebied van de WBEVA heeft goedgekeurd.

Er dient minstens 1 preventieve maatregel toegepast te worden alvorens tot bijzondere bejaging over te gaan !

Mvg

Dagelijks Bestuur WBEVA

 

Categories: Nieuws | Leave a comment