Laat je kat niet zomaar rondlopen – Artikel WBEVA in HLN

‘Verloren gelopen katten of gedumpte exemplaren vormen een bedreiging voor het vogelbestand, en dat beseffen eigenaars niet altijd even goed.’ Dat zegt Roland Van Liefde, CEO van de wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen, de grootste WBE in Vlaanderen met een bejaagbare oppervlakte van ongeveer 26.000 Ha.
Afgelopen week verscheen op Facebook het verhaal van Tine Goessens, een jonge vrouw uit Zwalm die haar vermiste kat terug vond in een kooi midden de velden. Ze sprak over het werk van jagers en gaat klacht bij de politie indienen tegen onbekenden.
Over het individuele geval wil Van Liefde niet uitwijden want hij kent de details niet. Maar de problematiek ligt hem wel na aan het hart. ‘Zeker in de vakantie, als de mensen op reis vertrekken, merk ik een verhoogd aantal uitgezette katten en honden op jachtterreinen (zie ook de noodkreet van de dierenasiel in deze periode). En geloof me: dat is geen goed nieuws. Noch voor de kat of hond natuurlijk, maar ook niet voor de jonge fauna’, aldus Van Liefde. ‘Om te overleven pakken katten en honden namelijk alles: muizen, jonge hazen, vogels, patrijzen, fazanten, jonge reekitsen. En ze maken daarbij geen onderscheid tussen zeldzaam of veelvoorkomend. Dat is frustrerend, omdat jagers doorheen het jaar veel inspanningen leveren om een gezonde populatie te krijgen en deze te vrijwaren voor de toekomst. Katten (en honden) kunnen een populatie decimeren en zelfs uitroeien.’
Mensen die de jacht kennen weten dat jagen niet zo maar schieten is op alles wat beweegt.
Een jager mag verwilderde katten vangen in zijn jachtterrein, weet Van Liefde. Dat laat de wet toe. ‘Daarna wordt die naar het asiel gebracht. Waarbij, vreemd genoeg, de jager moet opdraaien voor de kosten, wat natuurlijk niet kan. Eigenlijk moeten de gemeentebesturen dat bekostigen.’ Een standpunt dat ook Hubertus Vereniging Vlaanderen deelt.
En wat met huiskatten? Die moeten volgens de wet meteen vrijgelaten worden. ‘Maar als het diertje geen halsbandje draagt, valt een huiskat moeilijk te onderscheiden van een verwilderd exemplaar’, geeft Van Liefde toe. ‘En ik bezit ook geen machientje om te kijken of die wel of niet een chip dragen.’
Eigenaars die hun kat kwijt raakten, kunnen altijd bij ons een signalisatie nalaten, zegt Van Liefde. ‘Maar tegelijk wil ik iedereen die een kat bezit, oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Sluit je kat minstens op tijdens de nacht, laat het beestje niet zomaar loslopen, hou een oogje in het zeil, en vind het niet normaal dat het zomaar voor enkele dagen verdwijnt. Een duidelijk zichtbaar halsbandje met belletje kan reeds heel wat dierenleed besparen. Weet wat uw kat of hond kan aanrichten. Dat hoort bij je taak als dierenliefhebber met respect voor de in de natuur levende wilde dieren.’

https://www.rtlnieuws.nl/opmerkelijk/hoezo-poeslief-kat-verantwoordelijk-voor-uitroeiing-63-diersoorten

https://www.inbo.be/nl/advies-de-kijker-impact-en-beheer-van-verwilderde-katten-nb-1017

http://www.humo.be/humor/365279/waar-uw-kat-s-nachts-zoal-uitspookt-fotospecial?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1465213933

Gepubliceerde artikel in HLN dd 08/08/2018

Artikel HLN

Artikel HNL dd 08/08/2018

Categories: Nieuws | Leave a comment

Voorlopige goedkeuring jachtplan 2018-2019

Op 06/07 /2018 kregen we onderstaand bericht van de Arrondissementscommissaris.

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Ingevolge het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014, gewijzigd op 15 april 2016, hebt u voor het jachtseizoen 2018-2019 een verklaring van ongewijzigd jachtplan of een voorstel van jachtplan ingediend voor 1 april 2018.

Bij deze kan ik u meedelen dat, onder voorbehoud van een tijdige indiening, uw jachtplan voorlopig goedgekeurd werd met ingang van 1 juli 2018 maar met uitzondering van:

  1. elk perceel dat bij een voorstel van jachtplan  aan uw jachtterrein werd toegevoegd en dat niet was opgenomen in een goedgekeurd jachtplan voor het jachtseizoen 2017-2018;
  2. elk overlappend perceel met een  ander jachtplan van 2018-2019;
  3. elk perceel waarvan de eigenaar  of jachtrechthouder mij verzocht hebben deze uit te kleuren uit uw jachtplan.

 Deze percelen maken het voorwerp uit van een nader onderzoek:

  • Wat betreft de uitbreidingen onder punt 1 hierboven zal ik conform artikel 31 §2 tweede lid van het Jachtadministratiebesluit rekening houden met de mij voorgelegde schriftelijke bewijzen van jachtrecht.
  • Wat betreft de overlappingen onder punt 2 zal ik conform artikel 31 §4 van het Jachtadministratiebesluit rekening houden met de oudste geldende schriftelijke bewijzen die mij worden voorgelegd en bij gebrek aan      schriftelijke bewijzen wordt het perceel toegekend aan de jachtrechthouder van het goedgekeurde jachtplan 2017-2018.

 

Met vriendelijke groeten.

Didier Detollenaere

Arrondissementscommissaris

Kalandeberg 1

9000 Gent

 

Het Dagelijks Bestuur

WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Melding exacte locatie trechterval/larsenkooi binnen de WBE Vlaamse Ardennen niet van toepassing voor de leden !

Beste leden,

Daar er verwarring heerst onder onze leden aangaande het melden van de locatie van de trechterval/larsenkooi, geven we jullie onderstaande mee.

De larsenkooien/trechtervallen mogen slechts gebruikt worden van 16 februari t.e.m. 15 oktober, zonder onderscheid van bos of veld.
Jaarlijks wordt door een verantwoordelijke van de WBEVA de melding tot bestrijding gedaan bij het ANB,  en dit voor alle jachtgroepen aangesloten bij de WBEVA.
Het meldingsformulier, terug te vinden op de website van het ANB,  bevestigt eveneens dat wij als erkende WBE met een goedgekeurd jachtplan geen locatie-melding van bedoelde vallen meer moeten doen.

Meer info : Wijzigingen Soortenbesluit aangaande Kraaiachtigen

 

Namens het DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Afschotstatistieken WBEVA 2017

Beste leden,

Via deze link kan u de afschotstatistieken van 2017 raadplegen.

Namens het DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Jachtplannen – Bericht aan bevolking

Bericht aan de bevolking : JACHTPLANNEN

De oorsprong van de toestand op de jachtplannen weergegeven op de website www.natuurenbos.be/jachtplannen, dateren van een eeuwigheid gelegen en worden momenteel door de jagerij zelf geactualiseerd tot zijn ware proporties. De wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen waaronder ondermeer het grondgebied van de gemeente HOREBEKE ressorteert heeft opdrachtgegeven aan Hubertus Vereniging Vlaanderen – HVV, om alle niet jachtrelevante percelen , zoals woningen langs grote verkeersassen, verkavelingen, dorpspleinen en schooltjes, recreatieoorden enz… waar toch sowieso niet kan worden op gejaagd desondanks ze zijn ingekleurd in het jachtgebied, ambtshalve uit te kleuren uit de zogenaamde jachtplannen. Om deze geregulariseerde  toestand aldus te kunnen nazien, dient men nog even geduld te hebben om de aangepast plannen te kunnen raadplegen. Deze geregulariseerde jachtplannen zullen ingediend worden vóór 1 april 2018 en zodoende kan het ANB de aangepaste jachtplannen aan de bevolking meedelen.

Algemeen dient gesteld dat een eigendom die al dan niet is ingekleurd, slechts bejaagbaar is  onder twee uitsluitende voorwaarden :

1. de jager moet beschikken over een uitdrukkelijke   toestemming van de eigenaar van de grond, of

2. hij beschikt over de schriftelijke toestemming tot jacht op bedoelde percelen.

In alle andere gevallen kan niet worden gejaagd op bedoelde eigendommen.

Wat betreft de uitkleuring van de eigendommen van de gemeente of stad, dient hier toch wel enig voorbehoud gemaakt en te worden nagedacht of dit wel altijd de juist oplossing is. Bij de hetze tot uitkleuring van percelen wordt niet altijd de waarheid verteld. Het is namelijk zo dat wanneer een perceel grond ingekleurd staat op het jachtplan, de jager ook verantwoordelijk is voor de eventuele wildschade die uit deze percelen ontstaat. De jager is dus verantwoordelijk voor de wildschade door het beheer van zijn jachtveld als goede huisvader. Indien wij deze gronden laten uitkleuren zijn wij zelf verantwoordelijk, inderdaad de konijnschade zit momenteel door op een laag niveau, doch kan morgen opnieuw opwakkeren, schade aan landbouwgewassen door houtduiven, schade aan neerhofdieren door vossen en tot slot toch niet te verwaarlozen mogelijke schade door wilde zwijnen aan landbouw en private eigendommen (ook gemeentelijke sportaccommodaties). Tevens kan ook niet worden ontkent dat de jager tussenkomt bij schade aan fruitteelt door kraai-kauw-ekster enz… ook beschadiging aan woningen door voornoemde soorten kan door de jager, door op te treden in de omgeving, worden gereduceerd .In Limburg wordt reeds gevraagd door private eigenaars om hun eigendommen te willen inkleuren om aldus de schade-eisen te vermijden. Zolang een perceel is ingekleurd is het dus mogelijk voor de jager alle daden van beheer te stellen op deze eigendom, mits toestemming van de eigenaar. Bij uitgekleurde percelen is het dus uitsluitend de eigenaar zelf die verantwoordelijk kan worden gesteld zelfs met correctionele verantwoordelijkheid.

De vraag is dus kan de gemeentelijke overheid zich permitteren om alle schade en bijhorende problematiek, die zou kunnen voorkomen door het laten uitkleuren van hun eigendommen, verhalen op de bevolking ?

De gemeente zal dus in de volgende editie van het gemeenteblad en op de website de bevolking te informeren en te sensibiliseren over het bestaan van de kaarten der jachtgebieden en de mogelijkheden dat elkeen kan eisen zijn eigendom als achtgebied te kunnen laten uitkleuren via de Arrondissementscommissaris.

Uiteraard is het onze plicht de eigenaar dan ook  te wijzen op de feiten die zich kunnen voordoen bij eventuele wildschade afkomstig van hun uitgekleurde eigendommen, zoals uitgelegd hiervoor, zodat betrokken met kennis van zaken de nodige beslissingen kunnen nemen.

Roland Van Liefde
Bovenstraat 7 9667 Horebeke-België
Tel 055/455092-GSM 0468105271
roland.vanliefde@telenet.be
Afgevaardigd Bestuurder- CEO WBEVA

Lid Minaraad-PWC Jachtbeleid-Hoge Jachtraad

www.wbe.be/vlaamseardennen/

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Overlijden van de heer De Rouck Gérard

Het bestuur van de WBEVA biedt haar oprecht medeleven aan de familie. Gérard was bij aanvang en stichting van de WBE een lid dat  voor velen een voorbeeld mag wezen. Hij wist wat hij mocht en kon oogsten. Een stukje wildbraad voor zichzelf en eentje voor de eigenaar en Gérard was een tevreden man. Ook als buurjager waren discussies uit den boze.

Mag Hubertus hem vergezellen naar zijn laatste rust.

Rouwbrief

Categories: Nieuws | Leave a comment

Reminder !!! Indienen voorjaarstellingen 2017 !

Beste jachtrechthouder,
Ingevolge de wettelijke verplichtingen ons opgelegd door het ANB, teneinde de erkenning van onze WBEVA niet in het gedrang te brengen, wil ik er jullie op wijzen dat de einddatum
tot het indienen van de VOORJAARSTELLINGEN 2017 stilaan in zicht komt.

 De uiterste datum is vastgelegd op 15 SEPTEMBER 2017 !
Het indienen van de voorjaarstellingen gebeurt via de website HVV (zie hieronder) en kan zeer uitzonderlijk nog via mijn e-mailadres of fax, enkel nog voor leden en/of medejagers die niet over een PC beschikken.
Tracht dus te vermijden dat zoals door de AV besloten, uw jaarlijkse Ha-bijdrage  wordt verhoogd met de voorziene boetes, ingeval van laattijdige indiening.
In uw belang is het dus aangeraden aan uw jaarlijkse plichten te voldoen.

Wij herinneren U hierbij aan de beslissing van de ALGEMENE VERGADERING van 23 maart 2007, waarbij in consensus het volgende werd goedgekeurd :
“Indien de formulieren (voorjaarstellingen, afschotcijfers, betaling HA-bijdrage) niet tijdig worden ingestuurd of uitgevoerd, zal een boete van 15 euro per maand + 1 euro per dag te laat ingezonden of uitgevoerd, onmiddellijk worden toegepast.”

BIJZONDERE BEPALINGEN 2014-2015 :

 Het DB heeft in naam van de RvB, in zitting van 7 juli 2014,  beslist op straffe van sancties, om in het jachtseizoen 2017-2018 ZEKER GEEN FAZANTHENNEN te  laten schieten op MINDER dan 100 meter van de jachtgrenzen. Algemeen kan worden aanbevolen, gezien de predatie en allerlei ongunstig factoren, of het nog verantwoord is, om op vandaag sowieso, nog fazanthennen te schieten?!

 Bijkomend wordt verwezen naar de nieuwe jachtbesluiten, waarbij de erkenning van de WBEVA kan worden ingetrokken indien bepaalde jachtgroepen lid van de wbe, inbreuken zouden plegen tegen deze jachtbesluiten.

Met inbreuken allerlei, wordt toch in het bijzonder verwezen naar het illegaal uitzetten van wild in het algemeen !

Deze jachtgroepen of leden van de AV van de wbeva,  kunnen na objectieve vaststellingen en onderzoek, als lid van de Erkende WBEVA, worden uitgesloten !

Namens de wbeva,

Roland Van Liefde
Bovenstraat 7 9667 Horebeke-België
Tel 055/455092-Fax 055/456874-GSM 0468105271
roland.vanliefde@telenet.be
Afgevaardigd Bestuurder WBEVA

Lid Minaraad-PWC Jachtbeleid

www.wbe.be/vlaamseardennen/


 

LIDMAATSCHAP     HVV 

Geachte, 

Om toegang te kunnen krijgen tot het intranet van HVV, en op die manier uw administratie van uw jachtrevier digitaal bij te houden, is het noodzakelijk dat u lid bent van HVV. In de mail die Dhr. Van Liefde u stuurde werd u aangespoord dit lidmaatschap tijdig te betalen om geen onderbrekingen in uw toegang te bekomen.     

Om lid te worden (en te blijven) van HVV dient u het bedrag van 60€ te storten op het rekeningnummer: BE43 7100 0060 4001. Vanaf het ontvangen van deze betaling zal u opnieuw voor 1 jaar lid zijn en kan u opnieuw rekenen op volgende belangrijke diensten:   

* 10 nummers van De Vlaamse Jager, waarin u ingelicht wordt over al wat de jagerij aanbelangt
* Een antwoord op al uw vragen betreffende jacht. U kan hiervoor per mail of telefoon uw vraag laten geworden
* Toegang tot het intranet, waar u zelf op zoek kan gaan naar belangrijke info, evenals het digitale beheer uitvoeren van uw jachtrevier
* Een ondersteuning van de jagerij. Met uw bijdrage is het mogelijk het nodige lobbywerk uit te voeren om bijvoorbeeld de sneeuwregel aan te passen.
* …

      Uiteraard kan u ook opteren om HVV een bijkomende bijdrage te bezorgen door Beschermend lid te worden. Al het voorgaande is tevens geldig doch jaarlijks zal u verwend worden met een bijkomend cadeau, als dank voor uw ondersteuning. De bijdrage als beschermend lid bedraagt: 100€ 

   Indien u bij dit alles nog bijkomende vragen heeft kan u mij steeds contacteren.   

Met vriendelijke groeten,

   Gert Michiels
Wetenschappelijk medewerker Kenniscentrum
Tel : 02/242 00 45
Fax : 02/248 25 95
www.hvv.be   

 

Categories: Bestuur | Leave a comment

Bejaging van Patrijs binnen WBE-verband.

Beste leden van WBE Vlaamse Ardennen,

Hierbij kunnen wij u melden dat de jacht op de patrijs voor uw WBE Vlaamse Ardennen is toegestaan van 15 september tot en met 14 november 2017.

Klik hier voor de volledige brief.

Vanwege het DB WBVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Verslag Algemene Vergadering

Beste jagers,

Hierbij het verslag van de Algemene vergadering die doorging op 16/03/2017 en een overzicht van de afschotcijfers.

ALGEMENE VERGADERING 2017

Afschotcijfers 2016

Veel leesplezier

Van wege het Dagelijks Bestuur

 

Categories: Bestuur | Leave a comment

Overlijden David Vandenbroucke – Lid WBE

Via deze weg melden wij het overlijden van dhr. Vandenbroucke David – Lid van onze WBE VA.

Overlijdensbericht

Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin en familie.

Namens het Dagelijks Bestuur WBE VA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment