Afschotstatistieken WBEVA 2017

Beste leden,

Via deze link kan u de afschotstatistieken van 2017 raadplegen.

Namens het DB WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Jachtplannen – Bericht aan bevolking

Bericht aan de bevolking : JACHTPLANNEN

De oorsprong van de toestand op de jachtplannen weergegeven op de website www.natuurenbos.be/jachtplannen, dateren van een eeuwigheid gelegen en worden momenteel door de jagerij zelf geactualiseerd tot zijn ware proporties. De wildbeheereenheid Vlaamse Ardennen waaronder ondermeer het grondgebied van de gemeente HOREBEKE ressorteert heeft opdrachtgegeven aan Hubertus Vereniging Vlaanderen – HVV, om alle niet jachtrelevante percelen , zoals woningen langs grote verkeersassen, verkavelingen, dorpspleinen en schooltjes, recreatieoorden enz… waar toch sowieso niet kan worden op gejaagd desondanks ze zijn ingekleurd in het jachtgebied, ambtshalve uit te kleuren uit de zogenaamde jachtplannen. Om deze geregulariseerde  toestand aldus te kunnen nazien, dient men nog even geduld te hebben om de aangepast plannen te kunnen raadplegen. Deze geregulariseerde jachtplannen zullen ingediend worden vóór 1 april 2018 en zodoende kan het ANB de aangepaste jachtplannen aan de bevolking meedelen.

Algemeen dient gesteld dat een eigendom die al dan niet is ingekleurd, slechts bejaagbaar is  onder twee uitsluitende voorwaarden :

1. de jager moet beschikken over een uitdrukkelijke   toestemming van de eigenaar van de grond, of

2. hij beschikt over de schriftelijke toestemming tot jacht op bedoelde percelen.

In alle andere gevallen kan niet worden gejaagd op bedoelde eigendommen.

Wat betreft de uitkleuring van de eigendommen van de gemeente of stad, dient hier toch wel enig voorbehoud gemaakt en te worden nagedacht of dit wel altijd de juist oplossing is. Bij de hetze tot uitkleuring van percelen wordt niet altijd de waarheid verteld. Het is namelijk zo dat wanneer een perceel grond ingekleurd staat op het jachtplan, de jager ook verantwoordelijk is voor de eventuele wildschade die uit deze percelen ontstaat. De jager is dus verantwoordelijk voor de wildschade door het beheer van zijn jachtveld als goede huisvader. Indien wij deze gronden laten uitkleuren zijn wij zelf verantwoordelijk, inderdaad de konijnschade zit momenteel door op een laag niveau, doch kan morgen opnieuw opwakkeren, schade aan landbouwgewassen door houtduiven, schade aan neerhofdieren door vossen en tot slot toch niet te verwaarlozen mogelijke schade door wilde zwijnen aan landbouw en private eigendommen (ook gemeentelijke sportaccommodaties). Tevens kan ook niet worden ontkent dat de jager tussenkomt bij schade aan fruitteelt door kraai-kauw-ekster enz… ook beschadiging aan woningen door voornoemde soorten kan door de jager, door op te treden in de omgeving, worden gereduceerd .In Limburg wordt reeds gevraagd door private eigenaars om hun eigendommen te willen inkleuren om aldus de schade-eisen te vermijden. Zolang een perceel is ingekleurd is het dus mogelijk voor de jager alle daden van beheer te stellen op deze eigendom, mits toestemming van de eigenaar. Bij uitgekleurde percelen is het dus uitsluitend de eigenaar zelf die verantwoordelijk kan worden gesteld zelfs met correctionele verantwoordelijkheid.

De vraag is dus kan de gemeentelijke overheid zich permitteren om alle schade en bijhorende problematiek, die zou kunnen voorkomen door het laten uitkleuren van hun eigendommen, verhalen op de bevolking ?

De gemeente zal dus in de volgende editie van het gemeenteblad en op de website de bevolking te informeren en te sensibiliseren over het bestaan van de kaarten der jachtgebieden en de mogelijkheden dat elkeen kan eisen zijn eigendom als achtgebied te kunnen laten uitkleuren via de Arrondissementscommissaris.

Uiteraard is het onze plicht de eigenaar dan ook  te wijzen op de feiten die zich kunnen voordoen bij eventuele wildschade afkomstig van hun uitgekleurde eigendommen, zoals uitgelegd hiervoor, zodat betrokken met kennis van zaken de nodige beslissingen kunnen nemen.

Roland Van Liefde
Bovenstraat 7 9667 Horebeke-België
Tel 055/455092-GSM 0468105271
roland.vanliefde@telenet.be
Afgevaardigd Bestuurder- CEO WBEVA

Lid Minaraad-PWC Jachtbeleid-Hoge Jachtraad

www.wbe.be/vlaamseardennen/

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Overlijden van de heer De Rouck Gérard

Het bestuur van de WBEVA biedt haar oprecht medeleven aan de familie. Gérard was bij aanvang en stichting van de WBE een lid dat  voor velen een voorbeeld mag wezen. Hij wist wat hij mocht en kon oogsten. Een stukje wildbraad voor zichzelf en eentje voor de eigenaar en Gérard was een tevreden man. Ook als buurjager waren discussies uit den boze.

Mag Hubertus hem vergezellen naar zijn laatste rust.

Rouwbrief

Categories: Nieuws | Leave a comment

Reminder !!! Indienen voorjaarstellingen 2017 !

Beste jachtrechthouder,
Ingevolge de wettelijke verplichtingen ons opgelegd door het ANB, teneinde de erkenning van onze WBEVA niet in het gedrang te brengen, wil ik er jullie op wijzen dat de einddatum
tot het indienen van de VOORJAARSTELLINGEN 2017 stilaan in zicht komt.

 De uiterste datum is vastgelegd op 15 SEPTEMBER 2017 !
Het indienen van de voorjaarstellingen gebeurt via de website HVV (zie hieronder) en kan zeer uitzonderlijk nog via mijn e-mailadres of fax, enkel nog voor leden en/of medejagers die niet over een PC beschikken.
Tracht dus te vermijden dat zoals door de AV besloten, uw jaarlijkse Ha-bijdrage  wordt verhoogd met de voorziene boetes, ingeval van laattijdige indiening.
In uw belang is het dus aangeraden aan uw jaarlijkse plichten te voldoen.

Wij herinneren U hierbij aan de beslissing van de ALGEMENE VERGADERING van 23 maart 2007, waarbij in consensus het volgende werd goedgekeurd :
“Indien de formulieren (voorjaarstellingen, afschotcijfers, betaling HA-bijdrage) niet tijdig worden ingestuurd of uitgevoerd, zal een boete van 15 euro per maand + 1 euro per dag te laat ingezonden of uitgevoerd, onmiddellijk worden toegepast.”

BIJZONDERE BEPALINGEN 2014-2015 :

 Het DB heeft in naam van de RvB, in zitting van 7 juli 2014,  beslist op straffe van sancties, om in het jachtseizoen 2017-2018 ZEKER GEEN FAZANTHENNEN te  laten schieten op MINDER dan 100 meter van de jachtgrenzen. Algemeen kan worden aanbevolen, gezien de predatie en allerlei ongunstig factoren, of het nog verantwoord is, om op vandaag sowieso, nog fazanthennen te schieten?!

 Bijkomend wordt verwezen naar de nieuwe jachtbesluiten, waarbij de erkenning van de WBEVA kan worden ingetrokken indien bepaalde jachtgroepen lid van de wbe, inbreuken zouden plegen tegen deze jachtbesluiten.

Met inbreuken allerlei, wordt toch in het bijzonder verwezen naar het illegaal uitzetten van wild in het algemeen !

Deze jachtgroepen of leden van de AV van de wbeva,  kunnen na objectieve vaststellingen en onderzoek, als lid van de Erkende WBEVA, worden uitgesloten !

Namens de wbeva,

Roland Van Liefde
Bovenstraat 7 9667 Horebeke-België
Tel 055/455092-Fax 055/456874-GSM 0468105271
roland.vanliefde@telenet.be
Afgevaardigd Bestuurder WBEVA

Lid Minaraad-PWC Jachtbeleid

www.wbe.be/vlaamseardennen/


 

LIDMAATSCHAP     HVV 

Geachte, 

Om toegang te kunnen krijgen tot het intranet van HVV, en op die manier uw administratie van uw jachtrevier digitaal bij te houden, is het noodzakelijk dat u lid bent van HVV. In de mail die Dhr. Van Liefde u stuurde werd u aangespoord dit lidmaatschap tijdig te betalen om geen onderbrekingen in uw toegang te bekomen.     

Om lid te worden (en te blijven) van HVV dient u het bedrag van 60€ te storten op het rekeningnummer: BE43 7100 0060 4001. Vanaf het ontvangen van deze betaling zal u opnieuw voor 1 jaar lid zijn en kan u opnieuw rekenen op volgende belangrijke diensten:   

* 10 nummers van De Vlaamse Jager, waarin u ingelicht wordt over al wat de jagerij aanbelangt
* Een antwoord op al uw vragen betreffende jacht. U kan hiervoor per mail of telefoon uw vraag laten geworden
* Toegang tot het intranet, waar u zelf op zoek kan gaan naar belangrijke info, evenals het digitale beheer uitvoeren van uw jachtrevier
* Een ondersteuning van de jagerij. Met uw bijdrage is het mogelijk het nodige lobbywerk uit te voeren om bijvoorbeeld de sneeuwregel aan te passen.
* …

      Uiteraard kan u ook opteren om HVV een bijkomende bijdrage te bezorgen door Beschermend lid te worden. Al het voorgaande is tevens geldig doch jaarlijks zal u verwend worden met een bijkomend cadeau, als dank voor uw ondersteuning. De bijdrage als beschermend lid bedraagt: 100€ 

   Indien u bij dit alles nog bijkomende vragen heeft kan u mij steeds contacteren.   

Met vriendelijke groeten,

   Gert Michiels
Wetenschappelijk medewerker Kenniscentrum
Tel : 02/242 00 45
Fax : 02/248 25 95
www.hvv.be   

 

Categories: Bestuur | Leave a comment

Bejaging van Patrijs binnen WBE-verband.

Beste leden van WBE Vlaamse Ardennen,

Hierbij kunnen wij u melden dat de jacht op de patrijs voor uw WBE Vlaamse Ardennen is toegestaan van 15 september tot en met 14 november 2017.

Klik hier voor de volledige brief.

Vanwege het DB WBVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Verslag Algemene Vergadering

Beste jagers,

Hierbij het verslag van de Algemene vergadering die doorging op 16/03/2017 en een overzicht van de afschotcijfers.

ALGEMENE VERGADERING 2017

Afschotcijfers 2016

Veel leesplezier

Van wege het Dagelijks Bestuur

 

Categories: Bestuur | Leave a comment

Overlijden David Vandenbroucke – Lid WBE

Via deze weg melden wij het overlijden van dhr. Vandenbroucke David – Lid van onze WBE VA.

Overlijdensbericht

Ons medeleven gaat uit naar zijn gezin en familie.

Namens het Dagelijks Bestuur WBE VA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment

Patrijzen op Vlaamse Akkers – Boer&Tuinder 23/03/2017

Lees hier het interessante artikel aangaande de patrijs.

Patrijzen op Vlaamse Akkers

Weidelijke groet

DB  WBEVA

Categories: Nieuws | Leave a comment

Bestrijding kraaiachtingen – Soortenbesluit.

Vraagt u zich soms ook af wat de wettelijke mogelijkheden zijn bij de bestrijding van de kraaiachtingen ? HVV maakte hiervoor een handig naslagwerk.

Lees het hier na : Bestrijding kraaiachtingen – Soortenbesluit. Klik daarna op Algemeen > Wetgeving.

(Opgelet : u dient lid te zijn van HVV om het document te raadplegen. Bent u dit nog niet, doe het dan nu !)

Weidelijke groeten

DB – WBEVA

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Oproep regulering rechtbekken !

Beste Jagers, Leden van WBEVA,

In deze hectische periode waarin de noodzakelijke wettelijke verplichten van de vzw tov van de Overheid, uit te voeren vóór 1 april, wij als DB handen te kort komen, zouden wij tot even vergeten dat ook het terreinwerk een noodzaak is om onze wildstand te vrijwaren door een doorgedreven predatiecontrole strikt uit te voeren. Daarom verwijzen wij graag naar de oproep van een van onze jachtrechthouders, nl Stefaan Coorevits waarbij hij oproept om te bestrijding van de rechtbekken niet uit het oog te verliezen.

Inderdaad is het mogelijk, tevens aangevuld door de mogelijkheden van het soortenbesluit, reeds belangrijke initiatieven te nemen, ter controle van Kraai en ekster.

Mede in het patrijzenproject hebben wij besloten daaraan mee te werken onder de coördinatie van het Kenniscentrum HVV.

Het voorstel houdt in met een regelmaat van de eerste en de derde zondag van de maanden maart-april-mei-juni, vanaf zonsopgang tot rond 9u30, dat iedere jachtgroep zijn jagers warm maakt om kraaien en eksters te schieten.

Afspraken tussen de aanpalende jachtgroepen kunnen dit proces enkel maar beter doen slagen. De vooropgestelde maatregelen in voornoemde maanden zijn echter niet beperkend en kunnen ook verder het ganse jaar worden toegepast.

De vooropgestelde maanden maart-april-mei-juni, zijn bij voorkeur levensbelangrijk voor de kweek van ons jong wild gezien in deze periode de standpopulatie van de rechtbekken drastisch naar beneden kan worden gehaald !

 

Gelieve massaal gevolg te geven aan dit noodzakelijk initiatief, ons wild en ook de landbouwer zal ons dankbaar zijn !

Weidelijke groet

Dagelijks Bestuur WBEVA

Categories: Bestuur, Nieuws | Leave a comment